• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk

Informasjon

Verksemder som ønskjer å servere alkoholholdig drikk, må søke kommunen om skjenkeløyve.
Endringar i løyve kan skje for eksempel ved skifte av styrer og reservestyrar for løyvet, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforhold. Slike endringar krev ny godkjenning, eventuelt nytt løyve. Løyvet fell bort ved overdraging av verksemd. Ny verksemd kan likevel fortsette på det tidlegare løyvet i inntil tre månadar. Føresetnaden er at kommunen er gjort merksam på dette, og at det vert søkt om nytt løyve så snart som mogleg og seinast innan 30 dagar etter overdraginga.

Løyvet kan gjelde

  • Gruppe 1: Alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • Gruppe 2: Alkoholholdig drikk med lågare alkoholinnhald enn 22 volumprosent
  • Gruppe 3: All alkoholholdig drikk

Målgruppe
Skjenkeløyve kan søkast av verksemder som ønskjer å drive sal av alkoholholdig drikk for drikking på staden (skjenking).

Kriterium/vilkår

Skjenkeløyve kan ikkje gjevast åleine, det må også føreligge eit serveringsløyve. Løyvesøkar og personar som har vesentlig innflytelse på verksemda, må ha utvist uklanderlig vandel.
For kvart løyve skal det utpeikast ein styrer med reservestyrar knytt til serveringsstaden. Styrar og reservestyrar må begge ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova. Begge personane må vere over 20 år og arbeide i verksemda. Dei må oppfylle krava som er sett i alkoholloven (og serveringslova).

Etablerarprøva
Alle som vil verte godkjent som dagleg leiar/styrar ved stadar som har, eller skal søke om skjenkeløyve/serveringsløyve, må ha avlagt og bestått etablerarprøva.
 
Pris for tenesta
Alle som innehar skjenkeløyve skal kvart år betale et gebyr til kommunen, jfr. alkoholloven § 1-7. Gebyret skal reknast på grunnlag av omsett mengde alkoholholdig drikk

Alkoholpolitiske retningsliner Stranda kommune

Regelverk

Lov om omsetjing av alkoholhaldig drikk (alkohollova)
Lov om serveringsverksemd (Serveringslova) 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltingslova) 
Handbok i alkohollova (Helsedirektoratet) 
Forskrift om omsetnad av alkoholhaldig drikk (Alkoholforskrifta)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader